Aktualności

WKRÓTCE OTWARCIE ENERGY FITNESS CLUB WŁOCŁAWEK

UL. WIEJSKA 13

87 - 800 WŁOCŁAWEK

1100 m2 : CARDIO, STREFA SIŁOWA, SAUNY, ZAJĘCIA FITNESS.

Zobacz pozostałe wpisy

 

28 grudnia 2016

„Osiągnij swój cel” – zrealizuj noworoczne postanowienia z Energy Fitness Club i wygraj pobyt w spa, roczny karnet open oraz pakiet treningów personalnych!

REJESTRACJA TRWA DO 6 STYCZNIA 2017 r. 

Regulamin konkursu: „Osiągnij swój cel”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin który jest jedynym dokumentem i źródłem zasad Konkursu „Osiągnij swój cel”, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
2. Organizatorem konkursu „Osiągnij swój cel” jest Energy S.C. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 170A , 04-357 Warszawa.
3. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
4. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
5. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z artykułem 31 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych dla celów konkursowych.
7. Konkurs zostanie przeprowadzony we wszystkich klubach Energy Fitness Club na terenie Polski. Aktualny wykaz klubów Energy Fitness Club na terenie Polski wraz z ich adresami oraz godzinami otwarcia znajduje się na stronie internetowej Organizatora nasze-kluby/.
§ 2. Uczestnictwo w konkursie
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:
– pełnoletnie osoby fizyczne posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– osoby będące klientami Energy Fitness Club – posiadające aktywny karnet upoważniający do korzystania z usług Energy Fitness Club lub aktywną kartę partnerską akceptowaną przez placówki Organizatora,
– osoby niebędące pracownikami Klubu lub osobami z nimi spokrewnionymi,
– osoby posiadające konto w systemie obsługi – umożliwiające weryfikację historii aktywności uczestnika konkursu,
– osoby akceptujące niniejszy Regulamin oraz treść Regulaminu Energy Fitness Club dostępnego w recepcji klubu oraz na stronie internetowej regulamin/,
– osoby, które po dokonaniu prawidłowej rejestracji w konkursie; w okresie od 09.01.2017 r. do 09.04.2017 r. będą regularnie tj. minimum 3 razy w tygodniu wykonywały treningi w wybranej placówce Energy Fitness Club z możliwością 14 dniowej „nieobecności” w trakcie całego okresu trwania konkursu.
2. W konkursie nie mogą brać udziału trenerzy personalni, pracownicy firm konkurencyjnych.
3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
§ 3. Zasady konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie 3 (trzech) osób spośród wszystkich klientów Energy Fitness Club w Łodzi, Warszawie i Poznaniu, które dokonają prawidłowego zgłoszenia do udziału w konkursie, a w okresie od 09.01.2017 r. do 09.04.2017 r. odnotują najwyższą procentową utratę wagi masy ciała w stosunku do 1go pomiaru(II etap) wykonanego i odnotowanego w obecności pracownika Energy Fitness Club.
1.1. Wynik końcowy będzie wyliczany według wzoru: 100 – (masa ciała końcowa/masa ciała początkowa*100) [%]
2. Organizator dopuszcza maksymalnie 14 dniową „nieobecność” w okresie ferii zimowych bądź innym przekazanym pracownikowi Energy Fitness Club terminie minimum 2 dni przed planowaną nieobecnością. Nieobecność nie może być sumą kilku okresów a jedynie nieprzerwanym ciągiem maksymalnie 14 dni lub krótszym.
3. Konkurs „Osiągnij swój cel” składa się z trzech etapów:
I ETAP Rejestracja osób wyrażających chęć udziału w Konkursie poprzez wypełnienie drukowanymi dużymi literami formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu, w terminie od 28.12.2016 r. do 06.01.2017 r.
Prawidłowy formularz rejestracji zawiera prawdziwe dane klienta (imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i email, wybrany klub prowadzący kartę konkursową – opatrzone własnoręcznym podpisem).
Formularz może zostać złożony w dowolnej placówce Energy Fitness Club lub wysłany(podpisany skan) na adres mailowy osiagnijswojcel@energyfitness.pl.
Do formularza niezbędne jest dołączenie aktualnego zdjęcia sylwetki w stroju treningowym. Brak zdjęcia uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.
II ETAP  Podczas II etapu każda zgłoszona osoba, przed pierwszym treningiem dokona pierwszego pomiaru pod okiem pracownika Energy Fitness Club Polska.
Osoby, które wyraziły chęć wzięcia udziału w Programie „Osiągnij swój cel”, w okresie 09.01.2017 r. do 09.04.2017 r. będą na własny koszt aktywnie uczestniczyć w zajęciach fitness/ siłowni wybranego Energy Fitness Club(wymagane jest aby uczęszczać na siłownię / zajęcia fitness min. trzy razy w tygodniu przy czym tydzień liczony jest od poniedziałku do niedzieli).
Obecność na treningu/zajęciach fitness należy odznaczyć podpisem na karcie rejestracji przy właściwym treningu. Jeśli trening odbywa się w innym klubie marki Energy Fitness Club niż ten prowadzący kartę konkursową niezbędne jest złożenie podpisu na liście treningowej stanowiącej załącznik nr. 2 niniejszego Regulaminu. Do konkursu uwzględniana jest każda aktywność zarejestrowana w systemie obsługi klienta.
Obecność będzie weryfikowana z historią aktywności w systemie obsługi klienta rejestrującym wejścia i wyjścia do/z klubu przy czym jednorazowa aktywność nie może być krótsza niż 40 minut.
IIII ETAP Zakończenie konkursowego okresu treningowego, końcowe pomiary wagi oraz sylwetki po ostatnim treningu w obecności pracownika Energy Fitness Club Polska, oraz wykonanie zdjęcia sylwetki w stroju winny odbyć się nie później niż 09.04.2017 r.
Wszelkie dane przekazane po dniu 09.04.2017 r. nie będą brane pod uwagę oraz nie mogą stanowić przedmiotu reklamacji.
Końcowy pomiar musi odbyć się w klubie prowadzącym kartę konkursową.
Uczestnik zobowiązany jest zgłosić planowany ostatni trening oraz chęć przeprowadzenia pomiarów z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem pracownikowi recepcji lub mailowo na adres osiagnijswojcel@energyfitness.pl. Jeśli zgłoszenie zostaje dokonane w recepcji klubu – niezbędny jest pod ustaloną datą podpis klienta.
4. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych, w tym wykorzystanie ich w ewentualnych materiałach promocyjnych, referencyjnych, naukowych czy edukacyjnych w tym publikowanych także na stronie Internetowej Organizatora.
5. Pomiary efektów będę sukcesywnie utrwalane, a materiały foto/video, pozostają własnością Organizatora.
8. Jeśli uczestnik nie odbędzie minimum 3 treningów w 1 tygodniu bez zgłoszenia „nieobecności” opisanej w §3 pkt. 2. automatycznie oznacza to jego świadomą rezygnację z udziału w Konkursie bez prawa do złożenia reklamacji.
9. Uczestnictwa w konkursie nie można odroczyć bądź przedłużyć np. na podstawie zwolnienia lekarskiego/szpitalnego.

§ 4. Nagrody
1. Dla 3 osób które osiągną największą utratę wagi organizator konkursu przygotował atrakcyjne nagrody:
I MIEJSCE
• Voucher do hotelu Biały Kamień w miejscowości Świeradów Zdrój – o wartości 1000 złotych brutto,
• Roczny karnet open upoważniający do wstępu do wszystkich klubów „Energy Fitness Club” – o wartości 3000 złotych brutto,
• Pakiet 10 treningów personalnych – o wartości 1000 złotych brutto,
II MIEJSCE
• Voucher do hotelu Biały Kamień w miejscowości Świeradów Zdrój – o wartości 1000 złotych brutto,
• Półroczny karnet open upoważniający do wstępu do wszystkich klubów „Energy Fitness Club” – o wartości 1500 złotych brutto,
• Pakiet 5 treningów personalnych – o wartości 500 złotych brutto,
III MIEJSCE
• Voucher do hotelu Biały Kamień w miejscowości Świeradów Zdrój – o wartości 1000 złotych brutto,
• Trzymiesięczny karnet open upoważniający do wstępu do wszystkich klubów „Energy Fitness Club” – o wartości 750 złotych brutto,
• Pakiet 5 treningów personalnych – o wartości 500 złotych brutto,
2. Do każdej nagrody uzyskanej w Konkursie przez Uczestnika przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna, obliczona według następującego wzoru: ([{Wartość Nagrody*10}/9]-Wartość Nagrody), zaokrąglone do pełnej złotówki, przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej w Konkursie. Dodatkowe nagrody pieniężne, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną potrącone przez Organizatora i przeznaczone na pokrycie przez niego jako płatnika należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa premia pieniężna nie przysługuje
3. Nagrody, o których mowa w pkt 10 nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne produkty i usługi Organizatora.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację zdjęć i filmów na profilu na Facebooku oraz stronie konkursowej oraz podanie swoich imion i nazwisk do wiadomości publicznej w tabeli wyników oraz przy publikowaniu rankingu, także po zakończeniu konkursu,
5. Aktualna tabela z wynikami może być publikowana na profilu Energy Fitness Club Polska na Facebooku, Instagramie oraz stronie www.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 12.04.2017 roku.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez portal Facebook.com., Instagram.com, www.energyfitness.pl i/lub telefonicznie.
8. Zwycięzca ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia nagrody drogą mailową, bądź poprzez portal Facebook.com., Instagram.com, www.energyfitness.pl.
9. W przypadku nie potwierdzenia przyjęcia nagrody nagroda przepada.
10. Nie jest możliwa zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.
11. W przypadku wygranej, imię i nazwisko Zwycięzcy zostaną opublikowane na stronie www.energyfitness.pl oraz na portalu facebook.com, instagram.com.
12. Zwycięzca oraz Organizator wspólnie ustalą harmonogram(data rozpoczęcia świadczenia usług nie może być późniejsza niż 30 dni od dnia ogłoszenia wyników) świadczonych usług wygranych w konkursie natomiast termin realizacji voucheru do hotelu „Biały Kamień” Zwycięzca ustali osobiście kontaktując się z hotelem w formie określonej na voucherze. Voucher należy zrealizować najpóźniej do dnia 30.11.2017 r.
13. Nie jest możliwe zawieszenie lub przesunięcie terminu realizacji nagrody.
14. Nie odebranie nagród w wyznaczonym terminie jednoznaczne jest z zrzeknięciem się ich na korzyść Energy Fitness Club.
15. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
16. Uczestnicy konkursu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.

§ 5. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Energy S.C., ul. Grochowska 170A , 04-357 Warszawa , z dopiskiem „Osiągnij swój cel”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany przez składającego reklamację, na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 6. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Energy S.C. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 170A , 04-357 Warszawa.
2. Dane osobowe zbierane są na podstawie zgłoszeń załączanych pod grafiką konkursową na portalu Facebook.com. w klubach oraz drogą mailową na adres osiagnijswojcel@energyfitness.pl
3. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 922) w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania i przekazania Nagród na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz usprawiedliwionych celach administratora danych osobowych.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, oraz poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla uczestnictwa w Konkursie.

§ 7. Postanowienia końcowe
Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że w pełni się z nim zgadza
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.energyfitness.pl
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

KONTAKT: osiagnijswojcel@energyfitness.pl