Regulamin

REGULAMIN ENERGY FITNESS CLUB

 

1.Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Energy Fitness Club.

2.Energy Fitness Club, zwany dalej Klubem, który świadczy usługi w zakresie: siłowni, basenu, zajęć fitness, masażu, porad dietetycznych, solarium, odnowy biologicznej i kosmetyki. Administratorem danych osobowych są podmioty gospodarcze: Energy S.C. ul. Grochowska 170A, 04-357 Warszawa; Energy 2 S.C. ul. St. Wojciechowskiego 37 lok. 48, 02-495 Warszawa; Energy 4 S.C. ul. W. Żuławskiego ,02-641 Warszawa; Energy 6 S.C. ul. Senatorska 20, 00-095 Warszawa; będące właścicielami marki Energy Fitness Club / Energy Fitness Club tylko dla Kobiet / Energy Fitness Club Palace.

2.1.Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich edytowania oraz usuwania.

2.2.W celu opisanym w pkt. 2 należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych osobowych.

3.Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r.(Dz. U. Nr 101, poz. 1095, par.2.1, pkt. 6) złożą na Kwestionariuszu Osobowym Klubu własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno–sportowych oraz osoby posiadające karty partnerskie m.in. Multisport, BeActiv, FitProfit i inne akceptowalne lub w przypadku rejestracji i zakupu karnetu poprzez stronę www zaznaczą check-box wyboru iż zapoznali się z niniejszym Regulaminem Energy Fitness Club.

3.1.Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania określonych ćwiczeń.

3.2.W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody a także za szkody poniesione przez Klub.

3.3.Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Klubu od 16 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

3.4.Zgoda pisemna powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację niepełnoletniego oraz jego opiekuna.

3.5.Energy Fitness Club zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyny.

4.Klienci korzystający z usług Klubu są zobowiązani do zakupienia wejścia jednorazowego lub Karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej www.energyfitness.pl w zakładce cennik. Wszelkie informacje podane w zakładkach innych niż „cennik” lub dedykowanych poszczególnym klubom mają charakter promocyjny, czasowy i nie łączą się z żadnymi innymi promocjami i/lub ofertami dostępnymi na rynku a dotyczącymi oferty któregokolwiek z klubów Energy Fitness Club.

4.1.Godziny otwarcia Klubu określone są na stronie internetowej www.energyfitness.pl oraz w każdym z Klubów.

4.2.Energy Fitness Club zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Klubu bez podania przyczyny.

4.3.W przypadku osób nieposiadających kart partnerskich, warunkiem uprawniającym do korzystania z usług Klubu jest zakup karnetu oraz kompletne wypełnienie Kwestionariusza Osobowego oraz wyrażenie zgody do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług tj. utworzenie konta w systemach teleinformatycznych oraz wydania spersonalizowanej karty umożliwiającej korzystanie z obiektów Energy Fitness Club na terenie RP; a także zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i potwierdzenie tego faktu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Kwestionariuszu Osobowym lub w przypadku rejestracji i zakupu karnetu poprzez stronę www (energy-online/) zaznaczą check-box iż zapoznały się z niniejszym Regulaminem Energy Fitness Club.

4.4.Osoby posiadające karty partnerskie mogą posiadać konto w strefie Energy Online po uprzednim samodzielnym zarejestrowaniu się na stronie energy-online/ a w trakcie rejestracji zaznaczeniu check-box, iż zapoznały się z niniejszym Regulaminem Energy Fitness Club.

4.5.Wykupiony w Klubie lub poprzez zakupy grupowe Karnet, jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie, nie można dokonać jego zawieszenia bądź cesji na inną osobę.

4.6.Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami.

4.6.1.Podstawowy Karnet zakupiony w klubie, online lub poprzez portal zakupów grupowych jest zawsze ważny 28 dni od daty zakupu (aktywacji, w przypadku karnetu zakupionego poprzez portale zakupów grupowych), a karnety długookresowe są wielokrotnością okresu podstawowego.

4.6.2.Karnety zakupione w formie voucheru prezentowego lub wygrane w konkursie organizowanym przez podmiot będący właścicielem marki Energy Fitness Club lub podmiot współpracujący są ważne 28 dni od daty aktywacji w przypadku karnetu podstawowego tzw. „miesięcznego” lub są wielokrotnością tego okresu w przypadku karnetów długookresowych.

4.7.Karnet można zawiesić lub przedłużyć tylko na podstawie druku ZUS ZLA wystawionego przez lekarza lub innego dokumentu potwierdzającego niezdolność do pracy. Dokument ten musi zawierać dane identyfikacyjne osoby(lekarza) go wystawiającej.

4.7.1.Maksymalny okres przedłużenia karnetu to okres zgodny z przedstawionym dokumentem.

4.7.2.Karnet zakupiony w procesie zakupów grupowych, w żadnym przypadku nie podlega zawieszeniu lub przedłużeniu.

4.7.3.Energy Fitness Club zastrzega sobie możliwość zamknięcia Klubu w okresie świątecznym (święta kościelne, państwowe) oraz w każdym innym dniu, jeżeli wymagają tego niezbędne do przeprowadzenia prace remontowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa Klientów bądź z powodów innych, niezależnych od Klubu. Sytuacje takie nie powodują wydłużenia okresu trwania karnetu jednak mogą być podstawą do złożenia reklamacji.

4.8.Karnet zakupiony w wybranym klubie jest aktywowany w momencie dokonywania zakupu oraz honorowany w klubie w którym został zakupiony.

4.9.Karnet zakupiony w klubie Energy Fitness Club Palace to tzw. „karnet sieciowy” możliwy do zakupu poprzez Energy Online lub w każdym z klubów; jest aktywowany w momencie dokonywania zakupu oraz honorowany jest we wszystkich klubach Energy Fitness Club.

4.10.Karnet zakupiony w ramach zakupów grupowych honorowany jest w lokalizacji wybranej przy dokonywaniu zakupu i nie ma możliwości dokonania zmiany.

4.11.Czas obowiązywania karnetów (w tym promocje oraz zakupy grupowe) liczony jest od daty ich zakupu (dostarczenia kuponu do klubu przed upływem daty ważności) i nie podlega przesunięciu na inny termin.

4.12.Zwrotu zakupionego karnetu w ramach zakupów grupowych należy dokonać u pośrednika, który pobierał opłatę.

4.12.1. W przypadku rezygnacji z członkostwa w klubie przez klienta który dokonał zakupu poprzez portal zakupów grupowych lub u pośrednika ze względu na koszty administracyjno-operacyjne (prowizja, koszt wyrobienia karty członkowskiej, obsługa i tworzenie konta w systemie) zakupionego karnetu na portalu grupowym, Energy Fitness Club nie zwraca jakiejkolwiek kosztów.

4.13.Klub nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany Karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych ani przedłużenia ważności Karnetu.

4.14.Cena Karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.

4.15.Posiadanie konta w systemie Energy Online wymaga podania prawidłowych danych przy czym niezbędne jest podanie adresu email będącego loginem do ww. systemu.

4.16.Konsekwencje w tym konsekwencje prawne podania nieprawidłowych danych ponosi klient.

5.Udostępnienie Karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i skutkuje wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat.

6.Zasady korzystania z Karnetów:

6.1.Klient, który posiada wykupiony Karnet może uczestniczyć w dowolnie przez siebie wybranych zajęciach w klubie w którym dokonał zakupu, zgodnie z rodzajem wykupionej usługi, po dokonaniu zapisu online lub poprzez recepcję klubu.

6.2.Osoba z Karnetem Energy Fitness Club która nie dokonała zapisu na zajęcia, zobowiązana jest do ustąpienia miejsca osobie zapisanej na zajęcia.

6.3.Osoby które 3 krotnie nie będą obecne na zajęciach oraz nie odwołają rezerwacji, nie będą miały możliwości dokonywania zapisów przez okres ustalany indywidualnie (maksymalnie 90 dni).

6.4.Odwołana rezerwacja jest skuteczna, jeśli została dokonana na minimum 2 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć.

6.5.Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.

7.Zasady dotyczące treningów personalnych:

7.1.Pakiet 5+1 gratis jest ważny przez 6 tygodni od daty zakupu,

7.2.Pakiet 10+3 gratis jest ważny 12 tygodni od daty zakupu.

7.3.Po upływie terminów ważności niewykorzystane treningi przepadają.

7.4.Odwołanie umówionego treningu personalnego winno nastąpić najpóźniej 5 godzin przed godziną rozpoczęcia treningu. W innym przypadku klub zastrzega sobie prawo do uznania treningu jako odbytego.

7.5. Gratisowe treningi w pakietach 5+1 oraz 10+3 to zawsze ostatnie treningi liczone po wykorzystaniu podstawowych 5-ciu lub 10-ciu w zależności od wykupionego pakietu.

8.W przypadku zgubienia Karty Klubowej Klient jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie pracownika recepcji. Nowa Karta zostanie wydana po zweryfikowaniu danych osobowych i numeru Karty Klienta oraz po uiszczeniu przez niego opłaty w wysokości 25 zł brutto.

8.1.Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać Karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu i następnie pozostawić go w recepcji w celu uzyskania kluczyka do szafki.

8.2.Pracownik Klubu w każdej chwili ma prawo zażądać od Klienta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość a w przypadku braku tego dokumentu, ma prawo odmówić wpuszczenia Klienta do Klubu.

8.3.Po zakończonym treningu należy oddać w recepcji kluczyk i odebrać Karnet.

8.4.W przypadku zgubienia lub złamania kluczyka należy uiścić opłatę w wysokości 25 zł brutto.

9.W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy o tym poinformować instruktora/trenera przed zajęciami.

9.1.W przypadku wystąpienia wypadku, urazu, kontuzji klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu pracownikowi recepcji; nie później niż przed opuszczeniem klubu w dniu wystąpienia zdarzenia.

9.2.W przypadku niezachowania zapisów zawartych w pkt. 9 oraz pkt. 9.1.Klubu klient nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu.

10.Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubrania w szafce.

11.W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne, z czystą białą podeszwą – inne od tego, w którym Klient przyszedł do Klubu. Na zajęciach fitness i na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Zakazane są klapki, baletki, japonki, ćwiczenie na boso, obuwie inne od sportowego – chyba, że instruktor zaleci inaczej.

12.Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, środków dopingujących i stymulujących, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.

13.Na teren siłowni i sal fitness zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas zajęć obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

14.Ćwiczący są zobowiązani ćwiczyć w stroju sportowym i korzystać z ręcznika kładąc go na urządzeniach do ćwiczeń i matach.

15.Energy Fitness Club zastrzega sobie prawo do zmian cen, godzin otwarcia, grafików zajęć, instruktorów prowadzących zajęcia. Klub zastrzega sobie również prawo odwołania zajęć, jeśli na dany trening przyjdzie mniej niż 5 osób. W zamian za to istnieje możliwość odrobienia zajęć w tym dniu na siłowni lub w innym dniu na zajęciach fitness.

16.Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy treningów zobowiązani są do utrzymania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.

17.W salach treningowych należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów.
Przy ćwiczeniu z  wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Niedopuszczalne są krzyki i rzucanie ciężarów oraz zachowania nieprzyzwoite.

18.Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do zachowania tolerancji i zrozumienia wobec siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły.

19.Energy Fitness Club nie wyraża zgody na prowadzenie przez klientów Klubu treningów personalnych osobom trzecim.

19.1.W przypadku wykrycia sytuacji opisanej w pkt. 19 Energy Fitness Club ma prawo do wyproszenia obu osób z klubu oraz nałożenia zakazu wstępu do wszystkich placówek występujących pod marką Energy Fitness Club.

20.Za dewastację rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę w tym publikacje w sieci internetowej opinii mających negatywny wpływ na wizerunek marki Energy Fitness Club, Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo. W każdej sytuacji Klub może odmówić prawa wstępu takiej osoby do wszystkich placówek pod marką Energy Fitness Club.

21.Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa lub odmowa prawa wstępu do Klubu nastąpi z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu.

21.1.O wykluczeniu z Klubu lub odmowie prawa wstępu do Klubu klient zostanie powiadomiony ustanie lub drogą korespondencji mailowej lub telefonicznej przez pracownika Energy Fitness Club.

21.2.W sytuacji wykluczenia z Klubu nie zostanie zwrócona równowartość niewykorzystanego Karnetu oraz opłata wpisowa.

22.Do sterownia sprzętem TV, klimatyzacją, muzyką, uprawniony jest jedynie pracownik Energy Fitness Club.

23.Klient zobowiązany jest do przestrzegania innych zaleceń zamieszczonych na terenie Klubu a niezawartych w niniejszym Regulaminie.

24.W celu uzyskania faktury za usługi świadczone przez Energy Fitness Club należy w recepcji Klubu pozostawić dane niezbędne do jej wystawienia wraz z oryginałem paragonu fiskalnego. Faktury wystawiane są w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

25.Zwrotu zakupionego karnetu/pakietu treningów można dokonać na podstawie oryginału paragonu fiskalnego/wystawionej fv w terminie 14 dni od dnia zakupu.

26.Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują pracownicy Energy Fitness Club.

27.Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu.

28.W razie zmiany regulaminu Członek ma prawo rozwiązania umowy(jeżeli taka była zawarta w formie pisemnej)bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem, jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu.

28.1.Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy(jeżeli taka była zawarta) wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.

29.Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

29.1.Podanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Klubu jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta na przetwarzanie, jak również zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wynikające z przepisów prawa, niezbędne w celu realizacji usługi oraz wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, w tym w celach marketingowych i statystycznych.

30.W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klub może być objęty monitoringiem przemysłowym. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu.

31.Klient zobowiązany jest zakończyć ćwiczenia/trening 15 minut przed zamknięciem klubu.

32.Wszelkie skargi i wnioski należy kierować na adres kontakt@energyfitness.pl.

33.Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres klubu, do którego klient uczęszcza lub w formie skanu na adres mailowy kontakt@energyfitness.pl

33.1.Reklamacja musi zawierać dane identyfikacyjne klienta tj. imię i nazwisko, adres, numer karty członkowskiej, a w przypadku kart partnerskich adres mailowy służący jako login do systemu Energy Online oraz czytelny podpis klienta.

33.1.2. Odpowiedź na reklamację klient otrzymuje w formie maila lub w przypadku braku adresu mailowego na adres jaki widnieje w korespondencji.

34.W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.